Kiruna Krematorium

Investering i ny miljövänlig teknik


Inmatningssidan gamla ugnen


Interiör


Interiör


Max Sievert ugnens mätartavla


Gamla Max Sievert ugnen från 50-talet


Gamla ugnen från 70-talet


Grävarbeten på började för kulvet in till krematoriet.


Servicekulvert in till krematoriet.


Servicekulvert under byggnation tillika handikapp
ingång framöver till de nedre kolumbarierna


Rivning av ugnen från 30-talet


Rivning av ugnen från 70-talet

Tillbaka till nyheter

Investering i ny miljövänlig krematorieteknik.

Foto: Börje Johansson

Eftersom verksamheten i krematoriet betraktas som miljöfarlig verksamhet, har Kiruna kyrkliga samfällighet en skyldighet att ansöka om tillstånd för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har den 9 april 2010 meddelat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt verksamhet vid krematoriet på fastigheten Kyrkan 12 med följande villkor för verksamheten:

•Senast den 31 december 2011 ska samfälligheten ha installerat reningsutrustning för rening av rökgaser

Fastighets- och kyrkogårdsnämnden har under tiden från det att länsstyrelsen meddelat miljöprövningstillståndet undersökt möjligheterna till att utföra kremationer i framtiden på bästa möjliga sätt och länsstyrelsen förlängde dispenstiden för att utföra kremationer

t o m 2013-02-28.

En extern konsult, knuten till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, anlitades för att undersöka möjligheterna att investera i befintligt utrymme i

Kiruna krematorium och enligt länsstyrelsens tillståndskrav.

Fastighets- och kyrkogårdsnämnden gjorde, enligt de beslutsunderlag som framtagits, den bedömningen att det bästa alternativet för att utföra kremationer i framtiden är att investera i ny miljövänlig krematorieteknik i Kiruna krematorium.

Möte med LKABs företrädare för samhällsomvandlingen har genomförts i syfte att efterhöra om LKAB har synpunkter på planerna att investera i ny krematorieteknik. LKAB har ej inkommit med några invändningar på planerade investeringar.

Samfällda kyrkofullmäktige beslutade i maj 2012 att avsätta medel till investering i ny miljövänlig krematorieteknik.

Förvaltningen gjorde därefter besök i ett antal krematorier som nyligen infört ny krematorieteknik eller var i stånd att införa ny krematorieteknik, bl.a  Umeå krematorium, Luleå krematorium och Narvik krematorium, för att få ta del av deras erfarenheter och få en okulär bedömning av omfattningen av planerade investeringar. Arbetet med att utföra ombyggnationerna och installation av ny ugn och rökgasrening påbörjades i februari 2013.

Allmänheten har informerats om arbetet med att införa ny krematorieteknik och att eventuella olägenheter kan uppstå under byggtiden och då framförallt gällande det yttre området kring krematoriet.

Investeringarna och ombyggnationerna är slutförda och anläggningen är i drift fr. o m vecka 49, 2013. I samband med ombyggnationerna har även arbetsmiljö- och handikappanpassning utförts av lokalerna i krematoriet. Det som återstår att åtgärda är markarbeten och yttre underhållet av krematoriet som kommer att utföras under sommaren 2014. 

Under byggtiden har kremationer utförts i Gällivare krematorium.

Historik: Kiruna krematorium invigdes den 17 september 1933. Arkitekt Bertil Höök.

2013-11-22

Roland Rova
Kanslichef

 


Sista biten av ugnen från 50-talet


Murning av nya ugnen


Murningen färdig.


Metall konstruktion och installation.


Installation


Målningsarbeten i kremations rum


Nya kremationsugnens framsida.


 Nya kremationsugnens inmatningssida.