Kuoksu kapells historia


Mellan åren 1955-56 började man i byn Kuoksu diskutera om en lämplig lokal för de laestadianska samlingarna. I byn fanns inga sådana. Den enda lokalen man kunde disponera var skolan i byn. Lördagen den 1 juni 1957 när laestadianska stormöten hållits i gamla skolan, så hände det att kollekt upptogs för ett blivande bönhus i byn.


Förslaget om att få eller att köpa gamla skolan förkastades av byborna, då skolan upplåtits av folkskolestyrelsen till byns ungdom, för idrott, gymnastik och andra aktiviteter. Däremot framlades förslag om att bygga ett nytt hus, på byns gemensamma marker intill skolan. Till och med byns ungdomar anammade förslaget och var villiga att hjälpa till. En kommitté tillsattes och till sammankallande valdes kyrkoherden Kuno Åberg. Övriga ledamöter var, Fredrik Kinnula, Albin Fors, Erik Fors, Miljana Fors, Edvin Björkenäs, Emma Fors, Emil Isaksson, Helmer Kruuka
och William Fors. Nu när en styrelse bildats var förberedelserna för en byggnad av ett bönhus påbörjade. Den 16 juni 1958 hade insamlingsarbetet intensifierats, ritningar hade iordningställts, och av byasamfälligheten hade en avstyckad tomt skänkts. Timmer för byggnationen hade också skänkts och sågats av byborna, samt att grunden hade tillverkats under hösten året innan.

Under året 1959 byggdes bönhuset av flertalet frivilliga, förutom två anställda under sommaren. Kostnaden för bygget uppgick totalt till 21 151 kronor. Den 31 augusti samma år förrättades invigningen av bönhuset av kyrkoherde Kuno Åberg, assisterad av kyrkoherde Manfred Wiss, från Junosuando och kyrkoadjunkt Iivari Leskinen. Bland gåvor till bönhuset kan nämnas två ljusstakar i gammalt silver, skänkt av fru Maria Zakrisson från Vittangi, altarduk och antependium, sydda och skänkta av fröken Edith Hansson i Vittangi, samt lampetter av Vittangi församlings kyrkoråd. Bönhuset i Kuoksu utnyttjas inte bara för kyrkans gudstjänster, utan även för laestadianska samlingar, söndagsskola och kyrkans arbetskrets. Även möten av mer jordnära karaktär, som byasamfällighetens sammanträden, studiecirklar och dylikt hålls i bönhuset. År 1985 byttes bänkar i stora salen ut mot nya stolar. År 1995 beställde man en klocka från Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Kuoksu kapells klockstapel

Men först året efter förbereddes grundarbetet för en fristående klockstapel. Tage Tornlund var den som ombesörjde ritningar och utsättning av platsen för klockstapeln. Hösten 1996 göts fundamenten och timret barkades. Våren 1997 anställdes två snickare från Vittangi, Karl Ivan Jakobsson och Bengt Engström, för att bygga klockstapeln som blev färdig veckan före midsommar, samma år. Målningsarbetet ombesörjdes av ungdomarna, Nina Nicklasson och Anneli Johansson. Frivillig arbetskraft har varit bland andra, Gunnar Solhall och Hilding Johansson, som har kört grus, gjutet plintarna och skänkt virket till klockstapeln. Bidrag har också skänkts från Kiruna kyrkliga samfällighet, Kuoksu blomsterfond och från kyrkliga arbetskretsen i byn. Den 2 augusti 1997 samlades ett hundratal bybor och folk från andra byar till en högtidlig invigning av klockstapeln. Det var en stor glädje att få höra klockorna ljuda i byn Kuoksu. Invigningen förrättades av prosten och kyrkoherden i Vittangi, Olle Hjortstorp. Även vice pastor Helge Stålnacke och diakon Birgitta Hjortstorp talade vid invigningen. Bibelord lästes av kyrkvärdarna Maj-Britt Solhall, Emil Isaksson och vaktmästaren Hilding Johansson, samt kyrkorådets ordförande Thore Klippmark.

De ord som står att läsa på klockan är följande:

GUD LÅT DENNA KLOCKA FÖRKUNNA DITT NAMNS LOV

Henny Liljala har skrivit om händelsen:

"Kyrkklockans klang den ljöd vid Kuoksu kapell en lördag i augusti. Och folket hade kommit att taga emot prosten med fru och Eva. Och orgelbrus och psalmer som sjöngs och livet var härligt att leva. Och klar låg viken vid Torne älv, hela kapellets stod där och lyste. Som en brud så fin, och solen den sken. Och blommorna som lyste på åker ren, vad kan man önska sig mer."

Kyrkoherden och prosten Olle Hjortstorp skriver om dagen:

Nu vår klocka ljuder ut över Torneälvens stränder och till gudstjänst bjuder både kuoksubor och deras fränder. Om klockans klang ibland hörs dov, så glöm ej bort dess inskription: "Gud, låt denna klocka förkunna ditt namns lov". Så lyssnar vi till klockans ton vid helgmålsbön och gudstjänstid och själen får den rätta ron. Tack alla ni i Kuoksu! För ansvar som har tagits. Nu klockklang når till hemmen där ni bor. Guds lov nu klockan sjunga skall och toner hörs utöver älvens vatten, ja, över skog med gran och tall förkunnar ljusets seger över natten.
Olle Hjortstorp präst i Vittangi församling, 1964-1965 och 1992-1995.

Tillbaka till kyrkor