Masugnsbyn kyrkas historia


Den 9 oktober 1959 bildades Stiftelsen Masugnsbyn kapell med initiativtagaren kyrkoherde Kuno Åberg. Den 11 oktober samma år beslutades om stiftelsens första styrelse, varvid också stiftelsen bildades, stadgar m.m. stadfästes. Samtidigt planerades byggnationen av kapellet utformning. Den första styrelsen bestod av följande personer: Ordf. kyrkoherde Kuno Åberg, ledamöterna Vilhelm Björnström, Viktor Isaksson, August V Kemi, Hanna Isaksson, Frans Lantto, Edvin Holmdèn, Josefina Karlsson, Uno Kemi, Hilma Kemi och Vilhelm Tegebro. 

Vid ett sammanträde den 14 maj 1960 godkändes "med glädje" ritningarna till kapellet utförda av arkitekt S.A.R Berggren från Luleå. Byggnaden kostnadsberäknades till 125 000 kr. Finansieringen fastställdes den 19 februari 1961. Därav framgår att stiftelsen räknade med stor offervilja i form av fria dagsverk och fritt virke. Styrelsen beslutade dock avbryta "tiggandet" av fritt virke bland byborna på grund av mycket klent resultat och erbjuder hela kapellets virkesbehov på anbud.

Altartavlan i Masugnsbyn kyrka

I januari 1962 påbörjades byggnadsarbetena. Framåt sommaren var kapellet under tak och vid årets slut var byggnaden helt färdigställd och målad. Endast inredningen fattades. Invigningsdagen närmade sig och förväntningarna var stora. Tack vare enskilda offergåvor och frivilliga arbetsinsatser hade byggnadskostnaderna kunnat nedbringas så pass, så att man kunde anskaffa en trestämmig helt mekanisk Grönlundsorgel. Den 17 februari 1963 invigdes kapellet av biskop Ivar Hylander. Under året 1967 byggdes en reslig och vacker fristående klockstapel med ny klocka och inskriptionen:

HERREN VÅR GUD ÄR EN KONUNG I MAKT OCH ÄRA SAMLEN I FOLK ATT EVINNERLIGT LOV HONOM BÄRA HIMMEL OCH JORD HÅLLER HANS KRAFTIGA ORD ALLT HAN SITT HÄGN VILL BESVARA.

Samma år invigdes klockstapeln av Lars Byström, kyrkoherde i Vittangi församling. Natten mot den 27 december 1969 brann Masugnsbyn vackra kapell ner till grunden. Orsaken lär ha varit elfel. Händelsen förlamade hela byns befolkning. Kyrkan var ju inte bara en vacker prydnad för byn, den var framför allt det gemensamma intresset i byn. Vid ett sammanträde med byborna den 11 januari 1970 beslutades enhälligt att ett nytt kapell skall uppföras. Den 3 februari 1970 beslutade stiftelsen att utse Sigvard Andersson, kyrkoherden i Vittangi och byggnadsteknikern Sune Sidmalm, att utgöra byggnadskommitté. Sune Sidmalm valdes dessutom till byggnadskontrollant. Den tillsatta kommittén fick fullmakt att antaga anbud, avsluta inköp och för övrigt helt handlägga ekonomiska och andra ärenden. När ritningarna var utförda av Sune Sidmalm och i stil med det tidigare kapellet blivit klara och byggnadslov erhållits, startade byggnationen. Vid stiftelsens sammanträde den 26 juli 1970 uttalade styrelsen sin tillfredsställelse över resultatet och åtgärderna godkändes.

Ljusbärare tillverkad av Allan Tegebro

Gåvor från olika håll, insamlingslistor och frivilligt arbete, resulterade i att kyrkoherde Sigvard Andersson den 15 december 1970 kunde meddela bygdens folk att kyrkan var helt skuldfri. Biskop Stig Hellgren invigde Masugnsbyn nya kapell, 2:a söndagen i Advent, den 6 december 1970. Ny altartavla skänktes av arbetskretsen i byn år 1991. Altartavlan är i tre delar och föreställer de olika årstiderna

Tillbaka till kyrkor